Sklep i serwis rowerowy -Świętokrzyska 58a Gdańsk

Regulamin sklepu

REGULAMIN
ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE ROWEROWYM TYSAR
Stacjonarny Sklep rowerowy TYSAR (dalej jako „Sklep”) prowadzony jest przez Firmę Handlową TYSAR Bogdan Tysarczyk z siedzibą w Gdańsku przy ulicy I Brygady 18, NIP: 5830203226, REGON 190236092, email: fhtysar@interia.pl, nr telefonu: (58) 3066616
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady sprzedaży towarów konsumentom w rozumieniu przepisu art. 22 1 KC przez Sklep.
2. Sklep prowadzi sprzedaż:
1. Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00
2. W soboty w godzinach 10:00 – 14:00
3. Godziny otwarcia Sklepu mogą ulec zmianie w zależności od prowadzenia dodatkowych akcji promocyjnych. Informacje o takich akcjach promocyjnych publikowane są na stronie http://www.tysar.pl
§ 2. Oferta Sklepu
1. Ekspozycja Sklepu stanowi ofertę handlową w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
2. Przedmiotem sprzedaży bezpośredniej są produkty wystawione na aktualnej ekspozycji Sklepu.
3. Każdy oferowany towar w Sklepie jest fabrycznie nowy.
4. Ceny artykułów przeznaczonych do sprzedaży w Sklepie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.;
5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na metce znajdującej się przy produkcie w chwili jego zakupu.
§ 3. Reklamacje
1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są ustawową odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową na warunkach wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego oraz z innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Każda rzecz zakupiona w Sklepie może być przedmiotem reklamacji na zasadach i w terminach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
3. Przyjęcie reklamacji do rozpatrzenia jest uzależnione od wykazania przez wnoszącego reklamację zakupu towaru – w szczególności poprzez posiadanie paragonu lub faktury VAT.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni.
5. Klient zostanie zawiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji według wyboru Klienta, za pośrednictwem e-maila, telefonicznie lub osobiście w Sklepie.
§ 4. Wymiana
1. Klient może w ciągu 30 dni od daty zakupu wymienić towar pełnowartościowy na towar pełnowartościowy o takiej samej cenie. Możliwa jest wymiana na towar o wyższej cenie widniejącej na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT z jednoczesną dopłatą różnicy przez klienta.
2. Klient może dokonać wymiany towaru pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:
a) Towar został zakupiony w Sklepie;
b) Klient posiada dowód zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT);
c) Towar jest w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu fabrycznym;
d) Towar jest w komplecie (także z dodatkowym wyposażeniem)
e) Towar nie nosi śladów użytkowania;
f) Karta gwarancyjna jest niepodstemplowana.
3. Sklep nie realizuje zwrotów towarów pełnowartościowych zakupionych w sklepie stacjonarnym.
§ 5. Promocja
Sklep zastrzega sobie prawo do prowadzenia okresowych akcji promocyjnych. Zasady promocji są każdorazowo uregulowane w odrębnym Regulaminie
Promocji. W przypadku kolizji postanowień Regulaminu Promocji z niniejszym regulaminem, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu Promocji.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych oraz mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle umowy sprzedaży jest Sąd Okręgowy w Gdańsku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Regulamin obowiązuje od dnia 21.01.2014 do odwołania.